image
פרספקטיבות ייחודיות שמובילות לעשייה יוצאת דופן תקנון "פרסי מצוינות" תשפ"ג
1. מטרת הפרס:
ביטוי והוקרה לעובדים.ות מצטיינים.ות באוניברסיטה ועידוד עובדים.ות למצוינות.
השנה יוענקו עד 9 פרסי הצטיינות:
 • 2 פרסי הנשיא 
 • 3 פרסי המנכ"ל
 • 4 פרסי סמנכ"ל משאבי אנוש

2. קריטריונים לבחירה:
 • מצוינות ויושרה: עובד.ת המחויב.ת לסטנדרטים מקצועיים ואנושיים ברמה הגבוהה ביותר
 • אמנות האפשר: עובד.ת שמצטיין.ת בפתרון בעיות וביצירת אפשרויות חדשות, שחרור חסמים או בירוקרטיה, מצטיין.ת בפתיחות ובגמישות
 • תעוזה מנצחת: עובד.ת שמצטיין.ת בגישה חדשנית או ביוזמה, מעבר לתפקיד המוגדר, שמוסיף.ה ערך מיוחד בזכות שינוי נקודת המבט
 • כוחו של הביחד: עובד שמצטיין.ת ביצירת חיבורים ובשיתופי פעולה בין אישיים, בין תחומיים או בין יחידתיים
 • הכללה ואחריות חברתית: עובד.ת המחוייב.ת לאחריות חברתית והמאמין.ה בסביבה אנושית מגוונת ומכלילה כמפתח למצוינות
 • רוח ישראלית: עובד.ת המבטא.ת אל כלל הקריטריונים גם יחד, וברוח המורשת הבן גוריונית 

3. תהליך הבחירה:
התהליך יכלול שלושה שלבים:
שלב ראשון-          
מיון ההמלצות המתקבלות ואיסוף מידע נוסף על המועמדים.ות (הערכות ביצוע, שאלון תיקוף, המלצות שונות ונתונים נוספים) המידע שייאסף יהווה בסיס להעלאת המועמד.ת לשלב הבא.
שלב שני-
ועדה ראשונית תעיין בהמלצות ובמידע שהתקבל לגבי כל אחד.ת מהמועמדים.ות ותבחר עד 10 מועמדים.ות.
שלב שלישי-
ועדה ראשית תבחר עד 9 עובדים.ות מצטיינים.ות ותדרגם.ן בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 2.

4. הרכב הועדות:
 • ועדה ראשונית: יו"ר הועדה - סמנכ"ל משאבי אנוש, נציג הסגל האקדמי, נציג מנהלה, נציג הפקולטות, נציג המכונים, נציג עובדים מצטיינים, נציג מועצת העובדים סגל מנהלי וטכני
 • ועדה ראשית: יו"ר הועדה - מנכ"ל, נציג הנשיא, המשנה לרקטור, סמנכ"ל משאבי אנוש, נציג מועצת העובדים

5. זכאים.ות להשתתף בתחרות:
 • עובד.ת בסגל המנהלי והטכני בכל הדרגות כולל רמ"ד, אשר מועסק.ת לפחות 5 שנים במוסד (כולל עובדים.ות המועסקים.ות על חשבון תקציב)
 • עובד.ת שלא נבחר.ה בחמש השנים האחרונות לפרס הנשיא, לפרס סגן נשיא ומנכ"ל ולפרס הוקרה (אין מניעה להמליץ על עובדים.ות שהומלצו בעבר אך לא נבחרו)

6. המלצות לפרס העובד.ת המצטיין.ת:
א. המלצות יתקבלו מ: עובדים, עמיתים, ממונים, לקוחות וסטודנטים (כמקבלי שרות ולא כעובדים ביחידה).
ב. במידה והתקבלו 3 המלצות לפחות מהשנה האחרונה למועמד.ת (לא כולל המלצות ממונה ישיר וממונה עקיף), הן תועברנה במרוכז לממונה הישיר ולממונה העקיף להתייחסות.
 • ביחידה בה יתקבלו המלצות על שלושה מועמדים ומעלה- משאבי אנוש יכנסו ועדה בה יהיו שותפים נציג מש"א (יו"ר) ומנהל שידרגו את המועמדים.
 • את טופס ההמלצה ניתן למצוא באתר משאבי אנוש: http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/excellence_codex.aspx
 • במידת הצורך ניתן לשלוח מכתבי המלצה המעידים על הצטיינות העובד.ת לכתובת: [email protected]

7. הפרסים:   
שני פרס הנשיא- מענק כספי של 3,000 ₪.
שלושה פרסי מנכ"ל- מענק כספי של 2,000 ₪ לכל אחד ואחת מהזוכים ומהזוכות
ארבעה פרסי סמנכ"ל משאבי אנוש- מענק כספי של 1,000 ₪ לכל אחד ואחת מהזוכים ומהזוכות.