image
סיור בנתיב הזיכרונות של בית הספר, מוזמנים להתרשם... פרוטוקולים, כתבות בעיתונות הארצית ובעיתוני "אהל-שם" (-:

פנקסי התלמידים שהונפקו לתלמידי "אהל-שם" והכילו את התקנון משקפים יותר מכל את התמורות שעברו המורים והתלמידים לאורך השנים...
לפניכם תקנון בית הספר בשנות החמישים:

ת ק נ ו ן
(עִקרי סדר ודרך-ארץ לתלמידים)
 • דיוק וניקיון
 1. על התלמיד להימצא בין כותלי ביה"ס לפני הצלצול למיפקד בוקר (בחורף ב-7:45, בקיץ ב-7:15 בבוקר), ובמקרים מיוחדים - בהתאם להודעת ההנהלה או המחנכים.
 2. אין התלמידים נשארים בכיתה (פרט לתורנים) לפני התעמלות הבוקר. עליהם לשים את ילקוטיהם ולצאת מיד אל מגרש ההתעמלות.
 3. תלמיד מאחר - מפר את תקנות הסדר והמשמעת בביה"ס. לאחר שלושה איחורים – ללא סיבה מוצדקת – במשך השנה ישולח התלמיד הביתה להזמין את ההורים.
 4. על התלמיד לבוא לביה"ס מסודר ונקי (ניקיון גוף, סדר בתלבושת ובמכשירי לימוד) בתלבושת אחידה בהתאם להוראות המיוחדות בעניין זה.
 5. המחנך רשאי לערוך ביקורת על מכשירי הלימוד ולהחרימם, אם ימצאם בלתי מתאימים לדרישות הסדר והניקיון.
 6. התלמידים חייבים לשמור על הניקיון במוסד ועל שלמות רהיטיו, מכשיריו וניקיונם, הן בשעת השיעורים והן בעת ההפסקות.
 7. תלמיד הגורם נזק לביה"ס (לחדר הכתה, לבניין, למכשירי לימוד וכדומה) ייתבע להשיב את דמיו להנהלת המוסד. 
 8. יש לנקות את הנעלים בכל מקום בו מצויים מגרדי ברזל ועץ או משערות העשויות לכך.

 • התנהגות וסדר בשעת השעורים ובהפסקות
 1. עם הצלצול לתחילתו של השיעור חייב התלמיד להיכנס מיד למחלקה, ולשבת במקומו הקבוע.
 2. בתום התעמלות הבוקר, נכנסים התלמידים לכיתותיהם בזריזות. אין צלצול לכניסה זו.
 3. אין התלמיד מחליף את מקומו בלי נטילת רשות מהמורה או מהמחנך.
 4. התלמידים מכבדים את המורה בכניסתו אל הכיתה בקימה שקטה ומסודרת, וברשותו חוזרים הם ויושבים.
 5. התלמידים קמים תמיד לקראת המנהל, מורה, או כל אדם זר הנכנס לכיתה כאורח. כן הם קמים ביציאתו.
 6. בשעת השיעור: על התלמידים לשבת בשקט ולהתרכז בלימוד. אין התלמידים משוחחים ביניהם. אין לשאול ואין להשיב – אפילו בעניין השיעור – ללא נטילת רשות מהמורה.
 7. עם הצלצול לגמר השיעור וסיומו (ע"י המורה), עוזבים התלמידים (פרט לתורנים) את המחלקה, ויורדים לחצר ביה"ס בהתאם להוראות המורה-התורן והממונים על הסדר.
 8. מחובת התלמידים לשמור על הסדר ועל השקט בעת ההפסקות. אין לרוץ ואין לצעוק ועל אחת כמה וכמה שאין לשרוק או לצרוח. יש לדבר בקול נמוך כראוי לאנשי-תרבות. כן אין להתקהל במסדרונות ביה"ס ואין לעמוד על המדרגות.
 9. מחובת התלמיד לשים שירי אוכל, קליפות וניירות פגומים בפחי האשפה העשויים לכך. אסור באיסור חמור להטילם במקום אחר.
 10. על התלמידים להישמע בחצר להוראות הממונים. יש לשמור על הצומח ועל רכוש הציבור.
 11. בתום השיעור האחרון הופכים התלמידים את כסאותיהם על גבי השולחנות. התורנים עוזבים את הכיתה לאחרונה, לאחר שנעשו כל הסידורים.
 12. על התלמיד לעמוד בשעת שיחה עם מורה, או עם כל אדם מבוגר, עמידה נאה. (מסודר בתלבושתו, אינו מחזיק ידיו בכיסיו וכו').

 • התלמיד בביתו
 1. חייב התלמיד להקדיש את רוב זמנו להכנת שיעורים (הן בע"פ והן בכתב), לקריאה ולהשתתפות בחוגי ביה"ס.
 2. על תלמיד, שלא הכין שיעוריו, איחר או חסר, להביא מהוריו מכתב בעניין זה.
 3. אין התלמידים נמצאים מחוץ לביתם בשעות הערב המאוחרות (אחר שעה 10, לפי שעון הקיץ אחר 11), פרט למקרים מיוחדים שבאה עליהם הסכמת ההורים. אין לשוטט ברחובות ללא צורך גם בשעות היום.
 4. השתייכות לארגוני נוער טעונה התייעצות מוקדמת עם בית ההורים ובית הספר.
 5. כבוד הורים ומבוגרים כלל גדול הוא.
 6. לאחר מחלה – תעודת רופא!

 • בין הבריות
 1. לעולם יהא התלמיד זהיר בכבוד מוריו, מחנכיו וכל אדם מבוגר, ומדקדק בהליכות נימוס ודרך ארץ.
 2. לעולם יהא התלמיד מקדים בשלום כל אדם, שואל את שלום חברו, ומברך בשלום בבואו ובצאתו.
 3. על התלמיד להתנהג בענווה ובדרך ארץ הן ברחוב והן במקומות ציבוריים. עליו להדר פני זקנים, לקום באוטובוס ובמקומות ציבוריים בפני שיבה ומבוגרים, להושיט עזרה בשעת הצורך לנזקקים לה. כן עליו לציית להוראות הממונים על הסדר במקומות פומביים וכו'.
 4. על התלמידים להימנע מכל דבר העלול להרגיז את רגשותיהם הדתיים או הלאומיים של אנשים אחרים. עליו לנהוג כבוד במסורת האומה ובקדשיה.
 5. על התלמיד להקפיד על מצוות תוצרת הארץ: להיות מן העודים ומן המעשים.
 6. על התלמיד לדייק בלשונו ולשפרה, ולהקפיד על דיבור עברי בבית ובחוץ.

 • י"ג עיקרים לתלמיד
 • מום שבך אל תאמר לחברך. ראה מעלותיו של חברך, בקר את חסרונותיו, רק מתוך כוונה לתקנם ולעזור לו. לאט לך בבקרת אחרים!
 • החברות נכס גדול היא. היה ראוי לאהבת חבריך. זכור: על התלמיד מוטלת חובת נימוס ומתינות ביחסיו עם חבריו. אל תלבין פני חבר ברבים!
 • עשה כל תפקיד המוטל עליך כהלכה: זכור, מילוי תפקיד כהלכה בביה"ס, - משמש ערובה נאמנה למילויו בחיים.
 • לעולם אל תישאר בספקותיך – שאל, זוהי הדרך הטובה ביותר ללמוד, כי "אין הביישן למד".
 • כילית עבודתך (לימוד או מלאכה), השב את המכשירים למקומם, על ידי כך יישמרו, ותמצאם תמיד בשעת הצורך.
 • זכור: השקט והמקשיב הוא הנבון. הפטפוט והשיחה התפלה גוזלים את זמנך ואת זמן חבריך, ומביאים לידי שעמום ובטלה. לעולם תשקול אשר בדעתך להגיד. דבר בקול נמוך. הקולניות מידה מגונה היא. הצעקן מעורר אי-כבוד.
 • אם תראה צעירים פרועים ופורקי עול דרך ארץ ותרבות - אל תאבה ללכת בדרכיהם. שמור מרצך לעבודה וליצירה ולא להרס. המשמעת היא יסוד כל חברה מסודרה. לכל מוסד תרבותי – נכס אין ערך לו.
 • חיי חברה בביה"ס, במחנה או בטיול, אומרים שיתוף. עזור לחברך בכל אשר תוכל – ונעזרת גם אתה. הדר פני זקן וקשיש ממך, כבד רגשות כל אדם!
 • דע לשמור (במחנה או בטיול) על יחסם הטוב של מארחיך, הייה ראוי לאמונם.
 • דע כיצד לנצל את שעות המנוחה שלך. לעולם תערוך תוכנית לסדר יום. הוי מעורר תמיד את החברים לפעולות משותפות: חברתיות ותרבותיות. רחק מבילוי זמן לבטלה (כגון: משחקים בלתי חינוכיים, הצגה תפלה וכדומה).
 • הימנע מלעורר טרוניות, לפנות בתלונות של מה בכך, להלך רכיל על הזולת.
 • אל תתפאר בידיעותיך, למד מכל אדם את החיובי, סייע לנחשלים! אל תדחה למחר את אשר אתה יכול לעשות היום!
 • סוף דבר זכור:
בלימוד – יסודיות, פשטות ובהירות.
בעבודה – חריצות ושלמות.
בשניהם: דיוק, סדר וניקיון.
בכל: שיטה והתמדה.

 • הוראות לתלמידים ולממונים
 (חברי סד"ן מטעם ועד התלמידים)
 1. התורנים מתמנים על ידי מחנך המחלקה לשבוע ימים: מיום ראשון ועד יום שישי (ועד בכלל).
 2. התורנים שומרים על ניקיון הכיתה.
 3. הממונים מטעם ועד התלמידים אחראים לסדרי הכתה: בין שיעור ראשון לשני אין הפסקה רגילה. אין התלמידים יוצאים מהכיתה. על הממונים להקפיד שתקנה זו לא תופר.
 4. בתום השיעור עוזבים התלמידים את הכיתה. על הממונים להקפיד שתקנה זו תבוצע בזריזות.
 5. הממונים על הסדר במסדרונות מוציאים את התלמידים בהתאם להוראות הפקחים מטעם ועד התלמידים.
 6. אין התלמידים יוצאים מחצר ביה"ס, אלא בנטילת רשות ובהתאם להוראות המיוחדות בעניין זה.
 7. עם הצלצול להפסקה הגדולה נשארים התלמידים במקומותיהם ואוכלים עד צלצול הביניים. מתפקידם של הממונים להקפיד על מילוי הוראה זו. אחר צלצול הביניים יורדים כל התלמידים (פרט לתורנים) אל החצר.
 8. בשעת ההפסקות נשארים התורנים במחלקה. עליהם לנקות את הלוח, ולהכין את המכשירים הנדרשים לשיעור (בבוקר, לפני ההתעמלות, רושמים התורנים את התאריך העברי והכללי). התורנים והממונים מוציאים את התלמידים למגרש ההתעמלות והם עצמם נשארים בכיתה.
 9. התורנים אחראים לשלמותם של הרהיטים, מכשירי הלימוד ושאר הכלים המצויים בכיתה.
 10. התורנים חייבים להודיע למורה על התלמידים הנעדרים.

 1. אין הגיר נמצא בידי התלמידים.
 2. על התורנים, לבוא לביה"ס, רבע שעה, לפחות, לפני הצלצול הראשון. בתום השיעורים יוצאים התורנים והממונים אחרונים לאחר שמולאו כל ההוראות (ניקוי הכיתה, הפיכת הכיסאות על גבי השולחנות). 

 • הוראות לתלמידים לעבודות בכתב
       לטובת הנבחנים הוא, כי בשעת העבודה בכתב ישרור שקט גמור בחדר וכי יקוימו התנאים    
       לריכוז נפשי ועיוני בשעת העבודה.
בכדי לקיים תנאים אלו, וכן בכדי למנוע כל ספק בדבר, שעבודת הכתב בוצעה ע"י כל נבחן בשעת העבודה ובכוחותיו הוא בלבד, נקבעו סדרים ותקנות אלו:
 1. התלמידים נדרשים להכין את כל המכשירים לפני העבודה: גיליונות, או מחברת אחידה, עט נובע וכו'.
 2. התלמידים רושמים על גבי הגיליון את התאריך העברי מצד ימין, את התאריך הכללי מצד שמאל ואת השם לפני תחילתה של העבודה.
 3. יש להקפיד על ניקיונה וסידורה של המחברת הרשמית: עטיפה אחידה, מדבקה, כתב יד ברור, ניקיון. קביעת הכותרות ושאר הפרטים לפי הוראת המורה.
 4. התלמידים רשאים לפנות למורה בשאלות טכניות ובשאלות הכרוכות בהדפסת גיליון השאלות (כגון: כתב יד בלתי ברור וכיו"ב) . ומחכה – בשבתו על מקומו עד שהמורה ייגש אליו. אין התלמידים רשאים לפנות אל המורה בשאלות המתייחסות לעצם הבחינה.
 5. בשעת העבודה אסור לתלמידים לדבר זה עם זה.
 6. גמר התלמיד את עבודתו, הריהו משאיר את המחברת על שולחנו, ומחכה להוראות המורה.

 • הוראות למתעמלים
 • עם הצלצול להתעמלות בוקר נמצאים כל התלמידים במגרש, דרוכים לקראת הוראות המעמל.
כ ל  ד י ב ו ר  נ פ ס ק   מיד.
 1. עם השריקה ופקודת המעמל מסתדרים התלמידים בזריזות במקומותיהם הקבועים.
 2. לאחר מפקד הבוקר, וקריאת שיר של יום, מתחילה התעמלות הבוקר.
 3. יש לעשות את התרגילים בזריזות לפי ההוראות. תלמיד הנוהג זלזול בתרגילי ההתעמלות ייענש בכל חומר הדין.
 4. עם גמר ההתעמלות נעות השורות לפי פקודה ובהתאם להוראות המעמל.
 5. דין תלמידים, שנשארו בכיתה (פרט לתורנים) , כדין מאחרים.
 6. בשעת הקריאות מתוך ספר התנ"ך, ביום ו', עומדים התלמידים עמידה נאה עד תום הקריאה.
 7. לשיעורי ההתעמלות יש להביא תלבושת מתאימה לפי הוראת המורה (בגדי התעמלות, נעלי התעמלות. לשיעורי שחייה: בגד רחצה).
 8. תלמיד משוחרר מהתעמלות אך ורק לפי הוראות רופא ביה"ס או האחות.
imageimageimageimage