תקנון צוות
תשפ"ג
תפקידים
 • רכז מערכת ואב הבית – ר' אליה נזרי.
 • רכז טיולים – שמוליק אבידן.
 • רכז הבטחון ותוכניות הלכה – הרב אהרן קופמן.
 • רכז חטיבה – הרב דביר עזאני.
 • רכז סיירת התנ"ך ומבצעי שינון – הרב דוד בן ישי.
ביטחון ובטיחות
 1. רכז הבטחון של הת"ת הינו הרב אהרן קופמן.
2.לעולם אין הבטיחות מיותרת או מוגזמת. נושא זה עומד בפני עצמו לכל עניין המתרחש בתלמוד התורה.
3.עירנות כללית בנושא בטחון: עקב המצב בו אנו נמצאים עלינו להגביר את העירנות ולהתייחס ברצינות לכל תופעה יוצאת דופן, ובעיקר לאנשים וחפצים חשודים. הגדילו ראש! 
4.כל דבר שנראה לכם מסוכן / לא תקני / לא בטיחותי, יש לעדכן את הרב אהרן קופמן / המנהל מיידית.
5.כל אדם/חפץ הנראה בעיניכם חשוד – אין להתקרב ובוודאי שלא לגעת. הרחיקו את הילדים מהמקום והתריעו בפני הרב אהרן קופמן / המנהל. כמו כן, ישנם מספרי טלפון לשעת חרום התלויים בחדר מורים, במזכירות ובחדר המנהל.
6.שימו לב ששערי הת"ת נעולים לאורך כל היום.
7.שימת לב מיוחדת לשער העליון שהוא סגור ושאין מטפסים עליו בשום אופן.
8.כל יציאה עם התלמידים מתחומי תלמוד-תורה (גם למגרש של הקיבוץ) מחייבת אישור הקב"ט ועדכון המנהל.
9.בטיולים – יש להקפיד על כל נהלי הבטיחות הנדרשים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל והנחיות המנהל והרכז החברתי.
10.מלמד היוצא בעצמו מהת"ת בשעות עבודתו (אף לזמן קצר) יעדכן מלמד אחר בכך, ויעדכן גם את ילדי כיתתו שהוא יוצא ולמי עליהם לגשת, במידת הצורך.
11.חוזרי מנכ"ל: חוזרי מנכ"ל הם אסמכתא בעלת תוקף משפטי, ועל כן חובה על כל מלמד ומורה להתעדכן בכל הקשור לחובותיו ובכל הקשור לבטיחות.
תורן חצר
1.כדי להבטיח את בטיחות התלמידים בעת ההפסקה – נקבע לוח תורנויות חצר.
2.מיד עם תחילת ההפסקה – על התורן לצאת לחצר.
תפקיד התורן
 • לגלות נוכחות בכלל החצרות לשם הסדרת פעילותם של התלמידים בהפסקה ולשם פיקוח עליה, תוך התייחסות לפי הצורך, כדי למנוע התנהגות מסוכנת ומשחקים מסוכנים העלולים לגרום לתאונות וכן להגיב להתנהגות שאינה נאותה.
 • התלמידים צריכים להיות מודעים לנוכחותך. יש להסתובב בחצרות, גם בחצר האחורית ובארגז החול.
 • לאתר את המוקדים האפשריים למפגעי בטיחות ולסיכונים בעת ההפסקה, הן מבחינה חברתית והן מבחינת המפגעים והמטרדים הפיזיים. האיתור יתבצע תוך סיור בכל שטחי הת"ת. נתגלו מפגעי בטיחות או מקומות מסוכנים, ידאג מנהל בית הספר להסרתם או למניעת האפשרות של היפגעות מהם.
 • אין להרשות בשום פנים מצבים שיש בהם סכנה – משחקים מסוכנים, חפצים חדים, השתוללות, דחיפות, עליה על גגות, אלימות וכדו'. כמו כן יש למנוע פגיעות ברכוש.
3.העמידה בביצוע תורנות חצר, ותשומת הלב לכל הפרת סדר ומשמעת, הן אבני יסוד לאופן בו כולנו חיים בתלמוד התורה, ומשליכות ישירות על היכולת לתפקד בכל התחומים, כולל למידה ושמירה פיזית על הבנים.
תורן הסעות
 • הגדרת התפקיד: אחראי על בטחון ובטיחות הילדים ועל המתרחש במגרש החניה עד לנסיעתם.
 • מטלות:
1.יציאה עם התלמידים מהשער.
2.לשמור על הסדר במקום. שהבנים לא ישתוללו ולא ישחקו במשחקים מסוכנים.
3.העלאתם בצורה בטוחה להסעות.
4.להזכיר לבנים איך מתנהגים בהסעה: חוגרים חגורות בטיחות, לא קמים מהמקום, מכבדים אחד את השני וכו' – לעשות קידוש השם!
5. לוודא שכל הבנים עלו על ההסעה שלהם, ואף ילד לא נשכח - יש לקחת את המסמך עם שמות התלמידים הנוסעים בהסעה ולקרא את שמותם.
6. שחרור ההסעות 10 דקות אחרי הצלצול, אלא אם כן בוודאות כל התלמידים על ההסעה.
7. במידה ויש תלמידים ללא הסעה, וכדומה – יש להחזירם לחצר הת"ת וליידע את אליה נזרי.
חשוב – על כל מורה להכניס לנייד שלו תזכורות על התורנויות שלו.
מילוי מקום
1.התקשרות עם אליה – תהיה רק אחרי קבלת אישור היעדרות מהרב מיכאל.
2. האחריות להשיג ממלא מקום – הינה על המלמד/המורה המוחלף, ובסיוע אליה. רשימת ממלאי מקום – תפורסם על ידי אליה.
1.יש להשתדל להיערכות מוקדמת ככל האפשר.
2.על כל מלמד ומורה להגיע לת"ת 10 דקות לפני השיעור. כך גם יש להבהיר לממלא-המקום.
3. בהתייחס לתיאומים שבוצעו באופן מוקדם, למניעת תקלות של שכחה – יש להזכיר ולוודא יום לפני – מול המ"מ ומול אליה.
4.יש לעשות עם המ"מ תיאום בשיחה בעל-פה על כל ההיבטים להצלחת שילובו בכיתה.
5.יש להכין דו"ח מילוי מקום בכתב, המתייחס לכל שיעור ממנו נעדרים.
6. על כל מורה להיות בקשר עם הממלא-מקום לאחר השלמת ההחלפה – לבצע חפיפה על התקדמות לימודית ודגשים חינוכיים פרטניים או כיתתיים שעלו במהלך ההחלפה.
7. על כל היעדרות (גם של כמה דקות בבוקר) יש להודיע גם למנהל.
טיפול בבעיות משמעת
1.האחריות לטיפול בבעיות משמעת היא בתחומו של כל מורה/מלמד הנתקל בבעיה. הימנעות מטיפול היא ערובה להחרפת הבעיה.
2.כאשר מתעוררת בעיית משמעת אצל מורה מקצועי – יטפל המורה בבעיה וידווח על כך (עדיף בכתב) למלמד.
3.אירוע שהינו חלק ממצבו ההתנהגותי הכללי של התלמיד – יועבר לטיפול המלמד.
4.חשוב לעדכן את המלמד בכל בעיה חריגה לצורך היוועצות, מעקב וטיפול משותף ורציף. כמו כן, חשוב להתעדכן במצבו הרגשי של התלמיד ולהיות מודע לרקע ולרגישויות מיוחדות.
5.בעיות משמעת חריגות יטופלו בשיתוף המנהל.
היעדרות תלמיד
1.יש להתייחס לכל היעדרות של תלמיד משיעור או מיום לימודים.
2.יש לבדוק סיבת היעדרות של תלמיד הסעה בבוקר עם חביריו להסעה או תלמיד מקומי שנראה על ידי חביריו ולא הגיע.
3.אם נעדר תלמיד יומיים רצופים, על המלמד ליצור קשר עם התלמיד או משפחתו ולוודא את סיבת ההיעדרות, ולפי שיקול דעתו לשתף את המנהל.
4.אם נעדר תלמיד שבוע ימים ברציפות מסיבות לא ברורות, וכן אם תלמיד אינו מגיע באופן סדיר לתלמוד תורה – מחובתו של המלמד, וזאת על פי הוראות חוזר מנכ"ל, לדווח על כך למנהל ולהתייעץ לגבי המשך טיפול. 
כללי משמעת כיתה כלליים לכולם!
חשוב מאד שכל הצוות יוודא קיום כללים אלו כדי שלא ליצור פערים בין המורים והכיתות
1.תחילת השיעור וכניסת התלמידים היא בצלצול – תמיד! 
2.בכניסת כל מורה על התלמידים לעמוד במקומם.
3.מדברים רק ברשות מהרב/מורה – לכל דבר ועניין.
4.קמים מהמקום רק ברשות – לכל דבר ועניין.
5.אין לאכול כלל באמצע השיעור.
6.לשתות מותר רק מהבקבוק שלך, ובתנאי שהדבר לא מפריע לאחרים ללמוד.
7.יש לשמור על הסדר והניקיון: בכיתה (בתחילת כל שיעור ובסיומו ובסוף היום), בשולחנות ובתאים.
8.על שולחן התלמיד יונחו בזמן השיעור הדברים הנצרכים לשיעור בלבד (כולל בקבוק, טישו, משקפיים וכו').
9.יש לתת דוגמא אישית גם לשולחן המורה בתחילת, מהלך וסוף השיעור.
10.חל איסור מוחלט לשבת על כסא המורה.
11.חל איסור להתנדנד על הכסא (בנפשינו הדבר).
12.יש לשמור על רכוש הת"ת, השימוש בו ייעשה רק ברשות. כללים אלו יוכלו להיות מיושמים אם כולם יקפידו עליהם.
כללי משמעת מחוץ לכיתה כלליים לכולם!
1.אין לשלוח ילדים למשימות שמנוגדות לנהלים.
2.חל איסור מוחלט על התלמידים להיכנס לחדר המורים גם לא בשליחות המורה (במקרה הצורך על התלמיד לבקש מאחד מאנשי הצוות את עזרתו). נא הקפידו על כך, פעמים רבות מתקיימות שיחות אישיות בין המורים.
3.אין לצעוק/לצרוח על מי שכן נכנס.
4.יש להימנע מלשלוח ילדים בעייתיים לאיזור המזכירות וסביבותיה.
5.אין לאפשר לילדים להתקשר מטלפון הת"ת לעניינים אישיים.
6.כל אישור התקשרות של התלמיד יהיה באישור כתוב של המורה.
7.יש לעמוד על המשמר בנושא פגיעה ברכוש הת"ת ולחייב המזיק. יש לדווח לרב מרדכי מיידית על כל נזק שנגרם. בעבר, תלמוד התורה שילם ממון רב על נזקים שלא היה ידוע מי ביצע אותם.
8.על התלמידים לאכול בכיתה במקומם ולא בחוץ.
9.עלינו להשתדל (וזו חובתינו) להיות פנויים וקשובים לצרכי התלמידים בהפסקה.
10.אין לצאת משטח הת"ת אלא באישור כתוב.
ענישה
1.ככלל יש לזכור שיש לנקוט ב"שמאל דוחה וימין מקרבת".
2.עידוד וחיזוק יעשו את השינוי טוב יותר מענישה.
3.אין להוציא תלמיד מהכיתה אלא אם כן הוא מפריע למהלך התקין של השיעור. במידה והוצא, ולזמן קצר בלבד, עליו להיות קרוב לכיתה (ליד הדלת).
4.אין להוציא תלמיד על כל דיבור או מכה שנתן לחבירו.
5.יש לשקול היטב איזה עונש לתת לתלמיד, אך לאחר נתינתו יש לאכוף את ביצועו ולא לדחות את הטיפול בו.
6.יש ליידע בכתב את מלמד הכיתה על אירוע חריג שהיה בכיתה.
7.יש ליידע את ההורים בכתב או בטלפון על המעשה שעשה בנם והעונש שניתן.
8.אין לתת עונשי כתיבה מהתורה/תנ"ך אלא להשתדל שזה יהיה בנושא המעשה דבר שיכול לקדם וללמד אותו.
עקרונות נוספים בתחום המשמעת
1.יש לאכוף את הנוהל גם אם התלמיד אינו נמנה עם בני כיתתך.
2.יש לשמור על עקביות הנהלים ואכיפתם.
3.יש לעדכן את מורי אחה"צ של כיתתך בנהלים המיוחדים בכיתתך.
4.חלה חובה על המלמד לעדכן את מורי אחה"צ על בעיות מיוחדות שעליו לדעת.
5.יש לבקש מההורים בתחילת השנה לעדכן על מצבו הרפואי או כל דבר חשוב שעל המלמד לדעת.
6.יש לבקש מההורים לעדכן על כל שינוי משמעותי שחל בבית, כגון: לידה, מילואים, מחלה וכו'.
7.יש לקחת בחשבון שכל התפרצות של ילד מבטאת מועקה פנימית שיש לטפל בה.
8.יש לקיים בשוטף מבצעים ולהציב אתגרים בנושא לתלמידינו.
דיווח להורים על מצבו של תלמיד
1.חשוב מאוד למסור להורים דיווח מעת לעת על התקדמות הבן – תעודות, מכתבי נחת, מחברת קשר, פתקים, וכדו' . כמו כן, חשוב למסור להורים מידע חיובי על התלמיד ועל התקדמותו (רצוי לעשות רישום למעקב).
2.נצלו את דף הקשר היוצא מידי שבוע לעדכונים שוטפים ולהודעות לדוגמא על מבחנים קרובים וכדומה.
3.אם הישגי התלמיד נמוכים או מתעוררת כל בעיה אחרת בתפקודו של התלמיד יש להתייעץ עם הרכז החינוכי של השכבה וכן עם הגורמים הטיפוליים בתלמוד התורה ולעמוד בקשר עם ההורים.
4.בכל מקרה, יש לתעד את הטיפול בתיק האישי של התלמיד, ולעדכן באופן שוטף את המנהל.
5.אסיפות הורים פרטניות נערכות פעמיים בשנה, בהן משתתפים כל צוות ההוראה. אנו רואים חשיבות רבה בקיום מפגשים בין הורים למורים מקצועיים גם במהלך השנה, במיוחד ילדים עם בעיות לימודיות או חינוכיות.
6.בכל פציעה – מחובת המורה/המלמד לעדכן את ההורים טלפונית באופן מיידי. העדכון אינו סובל דחיה לסוף היום.
7.כמו כן, במקרה של פציעה – חלה חובה על מי שנכח במקום למלא במזכירות טופס דיווח תאונה.
דיווחים כלליים להורים
1.על כל מלמד/מורה לדאוג שהילדים יקבלו מידע ברור על כל החלטה או הודעה, ולהעברת מידע זה גם להורים. כגון: ביטול מבחן, קיום מבחן, יציאת המלמד ליום חופשי, תוכנית פעילויות, וכדומה.
2.רצוי לרכז את המידע באופן קבוע דרך דף הקשר הכיתתי – אחת לשבועיים או לכל היותר אחת לשלושה שבועות.
מלמד יקר! וודא שאכן משולבים עדכונים שוטפים בדף הקשר הכיתתי שלך.
3.יש לעדכן מבחנים בסמארט-סקול.
דיוק בכניסה לשיעורים
1.התלמידים נדרשים להגיע בזמן לשיעור. דרישה זו תקבל משנה תוקף כאשר גם אנו נעמוד בזמנים ונהווה דוגמא אישית.
2.עמידה בזמנים מחזקת את המסגרת הלימודית, את היציבות ואת האווירה הלימודית.
3.על כל מורה/מלמד להגיע לת"ת 10 דקות לפני זמן תחילת שיעורו הראשון במערכת השעות של אותו יום. היציאה מהת"ת – לא לפני זמן סיום השיעור.
4.יש לסיים את השיעור עם הצלצול. התלמידים זקוקים להפסקה, בה יאגרו כוחות לקראת המשך יום הלימודים. חריגה בשיעור בזמן ההפסקה פוגמת בהתחלת השיעור הבא כדבעי.
5.כאמור אנו משמשים דוגמא אישית ועל כן מחובתינו להגיע בבוקר בזמן ולהכניס את התלמידים בזמן לכיתה, קרי: בצלצול.
6.מורה שרוצה לצ'פר את תלמידיו יעשה זאת מזמן השיעור הקודם, ולא יאריך את ההפסקה - דבר הגורם לבלבול לתלמידים וכן למורים אחריו, וזאת על מנת להשריש לתלמידים ששיעור מתחיל בצלצול. 
7.כמו כן, יש לזכור כי התלמידים תלויים בהסעות, ולכן יש להקפיד על סיום יום הלימודים בזמן – למנוע מצבים בהם ילד מגיע באיחור של כמה שעות הביתה בגלל איחור של כמה רגעים להסעה. לכן, מורים המלמדים בשיעור האחרון באותו היום יקפידו לארגן את הכיתה והתלמידים כמה  דקות קודם.
8.שעות עבודת המלמד בת"ת הם: כל השנה – בין השעות 7:55-13:20.
בימי שישי וערבי חג - בין השעות 7:55-12:00.
בצומות – בין השעות 7:55-12:45.
צוות חטיבה ומלמד כיתה שמתפללת שחרית בבית המדרש - יש להגיע מידי בוקר עד 7:45, ולהתפלל שחרית עם הבנים.
סדר ונקיון
 • סדר וניקיון
"הישיבות צריכים לייפוי נהדר חיצוני, בטכסיס מרשים ומעורר כבוד אשר עי"כ תתרבה השפעתן על הציבור הרחב" (אגרות ח"א עמ' קכ, קכח).
"וכמובן, שלא יחסרו מן טיפוח דפוסי הנהגה של 'דרך ארץ'" (אגרות ח"א עמ' קלא, קעב, רפח).
"ישימו עין לענייני סדר ונקיון" (עמ' קלח, קיז).
(אוצרות הראי"ה / חלק ב'- ביאורים לשיטותיו - שנויי הבנה בביטויי הרב / כד. חידוש צורה של "ישיבה")
1.תלמוד התורה משקיע משאבים רבים ביצירת סביבה לימודית נעימה, המתאימה ומכבדת את התורה ולומדיה. אין צורך להכביר במילים כדי לתאר את העמל והכספים שהופנו לטובת רכישת הציוד, טיפוח הכיתות והשטחים הציבוריים. נדרשת מכולנו הקפדה יתירה על מנת לשמור על המקום כשם שאנו שומרים על הבית הפרטי שלנו.
2.אין ללמד בכיתה לא מסודרת ומזוהמת, בכל מקרה אין לעזוב את חדר הכיתה אלא יש להורות לתלמידים לנקות ולסדר את חדר הכיתה ורק לאחר מכן להתחיל השיעור.
3.רצוי שהמלמד יקבע תורן יומי/שבועי, שיהיה אחראי על סדר וניקיון הכיתה וסביבתה, כפי שיוגדר.
4.על המורה המלמד את השעה האחרונה ביום, להקפיד על הרמת הכסאות בסוף היום, הרמת לכלוכים גדולים, סגירת אורות, מזגן, חלונות ודלת.
5.יש לדווח באופן מיידי על כל דבר הדורש תיקון ברחבי הת"ת למזכירות.
שחרור תלמידים במהלך יום לימודים
חל איסור מוחלט של יציאה מהתלמוד תורה בשעות הלימודים. אפשרויות יציאה יהיו כדלהלן:
1.יציאת תלמידי כיתות א-ג – מחייבת אישור בכתב וליווי הורים או מבוגר הממונה ע"י ההורים.
2.יציאת תלמידי כיתות ד-ו – מחייבת אישור בכתב המסביר את סיבת היציאה. עם זאת, לא תתאפשר בשום אופן יציאת תלמיד בשעות הפסקות-האוכל לקנות אוכל במכולת. יש להתארגן לכך מראש.
3.לתלמידי החטיבה – תתאפשר יציאה בהפסקות הגדולות, באישור חד-פעמי קבוע של ההורים בתחילת השנה.
כתיבה בחוברות עבודה
יש להקפיד להימנע מכתיבת תלמידים בחוברות עבודה – אלא אם כן מותר הדבר לפי הנחיות חוזר מנכ"ל.
אסיפות צוות
הנוכחות בישיבות מלמדים/צוות מחייבת את כל המלמדים והמורים ללא קשר בהיקף משרתם או במספר התלמידים אותם הם המלמדים.
אופן העברת הודעות
 • הודעות לצוות יתפרסמו באמצעות הוואטסאפ / הדואר האלקטרוני.
 • יש לעקוב אחר ההודעות והעדכונים.
סמארט-סקול
 • אנו משתמשים בתוכנת יומן מורה – סמארט-סקול.
 • כל מורה מתבקש למלא את כל המידע הנדרש – בתוכנה זו.
כולל: דיווח איחורי/חיסורי תלמידים; ציונים; הערות; תקשורת עם הורים; מעקב שיחות אישיות, ועוד.
שימוש ברשת המחשבים
על מנת שהחומר עליו אתם עובדים יהיה שמיש ונגיש למורים אחרים בעתיד – יש להקפיד לשמור את הקבצים של דפי הקשר, דפי העבודה, דפי השאלות, המבחנים וכדומה – ב'מאגר המידע' המקום המתאים.
 • ניתן להתייעץ עם צוות ההנהלה/מזכירות היכן כדאי לשמור נושאים מסויימים, כדי שהדברים יישמרו באופן נגיש.
מזכירות, חדר-מורים וכללים נוספים
 • מתוך דאגה לשקט ולמנוחה של כל אחד מהצוות בזמן ההפסקה – אין לאשר לתלמידים להיכנס לחדר מורים, גם באישור, גם בהפסקות. יש להימנע מלשלוח ילדים להכנת כוס קפה, צילום דפים, וכדומה, בחדר מורים.
 • על כל אחד מהצוות לדאוג לשמירת הסדר והנקיון בחדר מורים.
 • טלפונים של תלמידים מהמזכירות יאושרו במקרים דחופים בלבד !
מתנת צוות
 • בת"ת הונהג ומוסכם על כל אחד מהצוות אא"כ עדכן אחרת – כי באירועים הבאים של שמחת חבר צוות – כל אחד מהצוות שותף במתנה, בסכום של 10 ₪, הנגבה מכל אחד מהצוות דרך תלוש המשכורת החודשית –
                                 לידת בן/בת; בר/בת מצוה; חתונת בן/בת.
קופת צוות
 • בחדר מורים קיימת פינת קפה להנאת ולרענון הצוות.
 • מעת לעת הצוות נהנה מכיבוד קל באסיפות וכדומה.
 • בת"ת הונהג – כי כל אחד מהצוות שותף בהוראת קבע חודשית 'תרומה', ע"ס כ-20 ₪ - לשותפות בהוצאות הנ"ל.
אינטרנט רימון ודוא"ל אישי
 • כל אחד מהצוות מתבקש לשמור גם בביתו על תקנון הת"ת, לפיו כל אינטרנט שברשותו הינו ברמת חסימה כמו רימון 'הרמטי' (ולפחות 'גבוהה').
 • כל אחד מתבקש לעבוד בת"ת עם דוא"ל אישי, ולא משפחתי/זוגי.
הקרנת סרטים
הקרנת סרטים לילדי הת"ת תיעשה רק באישור מנהל.
אישור יינתן רק במקרה שיוגדר כצורך, ויאושר רק לאחר ראיית הסרט ע"י מלמד, עם העדפה ל-2 מלמדים.
תקנון לבוש
יחודיותו והצלחתו של הת"ת בדרכו החינוכית והלימודית נמשכות מכך שהת"ת מנוהל – לאור הדרכתם של גדולי תורה – במערכת המותאמת לדרכנו, המתאפשרת במרחב התורני הקיים במסגרת המוכש"ר.

אשר על כן, ההופעה והלבוש המכבדים והמתאימים לתלמוד התורה – לצוות, לתלמידים, להורים ולמבקרים – הינם:
 • תלמידים:
יש להגיע בלבוש ההולם בן תורה הנכנס לבית המדרש.
אין לבוא עם חולצות מודפסות בכיתובים או תמונות למיניהם, למעט שם יצרן וכדומה בקטן, ולמעט חולצת הלוגו של הת"ת.
צמידי ידיים – אין לענוד צמידים בת"ת, גם כאלו עם אמרות חז"ל.
על הכיפה להישאר על הראש גם בזמן משחק.
מכנסיים קצרות – יש להקפיד שיגיעו עד הברך. תלמידי החטיבה נדרשים להגיע עם מכנסיים ארוכים.
יש להקפיד על תספורת מתאימה.        
 • צוות המלמדים והמורים: יש להגיע בלבוש מסודר ומגוהץ. 
 • על מלמדי מקצועות הקודש להגיע בחולצה לבנה עם צוארון. 
 • נשות הצוות: יש להגיע בלבוש מסודר וצנוע, כפי הנחיית ההלכה, בכל מקום ועת בו הן נמצאות.
 • מבקרים/ות:
הורים המגיעים לת"ת, ומבקרים/ות אחרים, מתבקשים אף הם לכבד את המקום ולהגיע בלבוש הולם.
אימהות/נשים מתבקשות אף הן להגיע בלבוש מכובד וצנוע בהתאם לדרך הת"ת – חצאיות באורך מתאים (עד הברך לפחות), חולצות עם שרוול עד המרפק וללא מחשוף.