image
שיתוף פעולה הנפקת ערבויות מכרז וביצוע
ההתאחדות חתמה על שת"פ בתחום הנפקת ערבויות מכרז וביצוע ללא העמדת הון עצמי לחברי ההתאחדות, במסגרת השת"פ החברים יזכו להטבות הבאות:
 
1. הנחה בדמי פתיחת תיק כלהלן:
 
  • 50% הנחה בדמי פתיחת תיק בערבויות עד 3 מיליון ₪
  • 60% הנחה בדמי פתיחת תיק בסכומים גבוהים מ 3 מיליון ₪
  • במידה והקבלן רוצה להקים מראש מסגרת ערבויות ולא ערבות בודדת, תינתן הנחה של 60% על כל סכום במסגרת
 

2. תשלום חודשי בגובה של 0.5% עד 0.8% מגובה הערבות.

לקבלת שובר ההטבה, יש למלא את הפרטים הבאים:
שם מלא
מייל
נייד
שם חברה
מספר רישיון קבלן
ח.פ/ ת.ז
גובה הערבות
שם המוטב
לפרטים נוספים אנא פנו למייל: [email protected]