להביא לימות המשיח
מטה לימוד הדבר מלכות
image
ימי ההכנה לי-י"א שבט 


"..שהעבודה דבנ"י עתה צריכה להיות

"להביא לימות המשיח"  

לגלות כבר תיכף בפועל איך שהמצב ד"הבאים מצרימה" בגלות הוא באמת מצב ד"גאולת ישראל",   
עי"ז שמתכוננים בעצמם ומכינים אחרים למצב ד"ימות המשיח"" (דבר מלכות שמות) 


בדבר מלכות שמות (ה'תשנ"ב) מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א את מהות הירידה בגלות - שאינה אלא חלק מהעליה של "גאולת ישראל", ובכוחו של הנשיא לקשר את חייו הגשמיים של כל יהודי עם ימות המשיח.   

עבודתנו כעת היא לגלות שהמצב העכשווי הוא מצב של גאולה, על-ידי-זה שאנו מתכוננים ומכינים אחרים לימות המשיח.  


מתכוננים לימות המשיח!  
כולנו, אנשים נשים וטף, מוסיפים ומתחילים בתנופה חדשה את לימוד הדבר מלכות בספר שמות - "ספר הגאולה". 
 
ותיכף ומיד זוכים לשמוע דבר מלכות - תורה חדשה! 


בין הלומדים את ד"מ שמות בעז"ה יוגרל
חצי כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח שליט"א


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 
לרישום

לרישום


 
דבר מלכות שמות

דבר מלכות שמות

לשיעורי אודיו ווידאו על הדבר מלכות

לשיעורי אודיו ווידאו על הדבר מלכות


לביאורים בדבר מלכות, סיכומים, התוועדויות ועוד

לביאורים בדבר מלכות, סיכומים, התוועדויות ועוד


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד