image
image
להרשמה והשתתפות ללא תשלום נא מלאי פרטייך:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
תאריך לידה משוער
עיר מגורים
תעודת זהות
קופת חולים
Campaign ID
cs שמיר
אני מאשרת את מסירת הפרטים שמירתם במאגר המידע של חברת DNA וחברות המשתפות עימה פעולה והשימוש בהם והכל בהתאם לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור אני מבקשת לקבל פרסומים הצעות דוגמיות ומוצרים להתנסות מחברת DNA ומהחברות המשתפות עימה פעולה לרבות באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני. כן אני מאשרת כי הסרה מקבלת דיוורים תעשה על ידי ישירות מול השותפה הרלוונטית.
אני מאשרת כי DNA תהיה רשאית לפנות אלי בפנייה שיווקית טלפונית מטעמה ומטעם חברות המשתפות עימה פעולה. ידוע לי כי הסכמה כאמור אינה מהווה הסכמה לביצוע עסקה כלשהי ביחס לפניות אלו.
לרשימת החברות המשתפות פעולה
image
image
image
 
image