image
אנו שמחים שבנכם עומד לסיים את שלב היסודי בת"ת
אין לנו ספק כי ההמשך בחטיבת הביניים ישיבת דביר יהווה עבורו 'קרש קפיצה' להמשך התפתחותו
תוך שימור ושכלול המטען הגדול שרכש בשנים אלו!
ההרשמה הינה עד כ"א שבט
חטיבת הביניים - ישיבת דביר
עולים לחטיבה - עולים קומה!
הבנים עולים קומה ומוסיפים בהתגדלות על טהרת הקודש!
הכי חשוב...
 • כיתה ו' הנוכחית מגובשת, איכותית, תורנית! - בסיס אדיר להצלחה חינוכית בחטיבה!!
 • ממשיכים ב'חממה תורנית' - להתפתחות מיטבית בגיל ההתבגרות (שפה נקיה, דרך ארץ)
 • ממשיכים ברציפות ויציבות עד כיתה ח' בסביבה מוכרת
 • זוכים להכרעת המשך הדרך - בכיתה ח' - מתוך ראיה בשלה ובוגרת יותר

ישיבת דביר - מהווה 'קרש קפיצה'
לישיבה תורנית יותר ורצינית יותר

סגנון ישיבתי
 • בית המדרש
  • תפילה: תפילות בבית המדרש. תפילה שהיא עבודת ה'!
  • סדרי לימוד
  • לימוד בחברותות
  • ניהול בית המדרש - תפקידי גבאות, ניהול התפילות וניהול ספריית בית המדרש
 • גמרא  עולים קומה בלימוד הגמרא - כהכנה לישיבות ההמשך -
  • גמרא בשעות הבוקר
  • שילוב גמרא עיון ובקיאות
 • רוב ההפסקות - נפרדות לחטיבה
 • בניית האמונה ועבודת ה' - בלימוד ובחוויה

ישיבת דביר - מכוונת להיות 'ישיבה'
בלימוד, באווירה ובבנין האישיות

מתקדמים מכיתות היסודי
 • תלמידי החטיבה זוכים להיות הבוגרים בת"ת 
  • תחושת בוגרים ביחס לצעירים.
  • תועלת חינוכית: אין השפעות שליליות העלולות להיות מבוגרים מהם (במוסד הממשיך עד י"ב).
 • עולים קומה - בפיתוח האחריות והמשמעת העצמית

בישיבת דביר - עולים קומה בבגרות
בהעצמה האישית ובפיתוח האחריות

עולים לחטיבה - עולים קומה!

אקלים תורני מיטבי לילדכם!

מוסיפים להעמיק שורשים ובעז"ה לצמוח לגבהים...

תהליך הכנה לישיבות המשך
 • פיתוח האישיות והאחריות האישית
 • לימוד גמרא ברמה טובה! - מבנה סוגיא, מילים ארמיות, פשט ועיון.
 • סדנאות הכנה לקראת מבחני הכניסה לישיבות
 • תהליך לקראת המעבר לישיבות
 • קידום משמעותי גם בלימודי החול!

ישיבת דביר - היא 'מכינה' מדהימה להמשך החיים!
בתהליכי הבנייה הלימודית והאישית
ובתהליכי ההכנה להמשך הדרך

עולים קומה - חברתית וערכית
 • פיתוח אישי (חונכויות, אחריות וסמכות בת"ת)
 • גיבוש חברתי
 • עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל
 • טיולים ואתגרים
 • חסד ונתינה

בישיבת דביר - עולים קומה
בהתפתחות החברתית-ערכית

משקיעים במקצועות חול
 • עליית קומה בפיתוח מיומנויות למידה, כתיבה והבעה
 • לימודי הליב"ה לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך
 • תוכנית מינוף:
  • מתמטיקה - קבוצות תיגבור
  • אנגלית - הקבצות (תלוי בגודל הכיתה) ועוד חיזוקים חשובים!

בישיבת דביר - מגיעים עם הכנה טובה
להצלחה גם במקצועות חול

זה הזמן להירשם! מלאו ושילחו:
ההרשמה הינה עד כ"א שבט
שם משפחה
שם הבן
שם הורה
נייד
מייל

חטיבת הביניים - ישיבת דביר
נעים. לגדול. בקודש!
Facebook
YouTube
Whatsapp
Website