image
סיור בנתיב הזיכרונות של בית הספר, מוזמנים להתרשם... פרוטוקולים, כתבות בעיתונות הארצית ובעיתוני "אהל-שם" (-:

ישיבת המועצה הפדגוגית מיום ג' 1.12.1942 בשעה 15:30

הערה: החברים בן-מנשה, לדרמן, שרירא, פרוידמן באו באיחור.
הישיבה נפתחה בקריאת הדו"ח מהמועצה האחרונה. כמו כן, נקראו חוזרים ומסמכים שונים כדלקמן:
  • תקנון המגדיר בפרוטרוט את סמכויותיהם ותפקידיהם של המנהל הפדגוגי, המועצה הפדגוגית והמחנכים.
  • חוזר ממחלקת ההתגייסות שע"י הסוכנות היהודית ובו פניה לביה"ס לארגן חליפת מכתבים בין התלמידים לחיילים.
  • חוזר מהמחלקה הנ"ל ובו פניה לביה"ס לארגן איסוף ספרים ע"י התלמידים כשי לחייל.
  • חוזר ממחלקת החינוך שע"י הועד הלאומי בעניין התכנית לביה"ס ברדיו ירושלים ופניה לביה"ס לנצל תכניות אלו.
  • חוזר מהוועד הארצי של הקק"ל בעניין הפעלת התלמידים לטובת הקרן והתרמתם במסיבות מיוחדות כמו ימי הולדת, חגיגות משפחתיות וכדומה.

בקשר לחוזרים אלה נתקבלו ההחלטות הבאות:
  • חליפת מכתבים בין התלמידים לחיילים תאורגן במכינות ובכיתות הבינוניות.
  • מפעל הספר יאורגן ע"י תלמידי הכיתות הגבוהות, בהדרכת המחנכים, בכל כיתה יפעלו שני תלמידים.
  • בעניין התכנית המיוחדת לביה"ס מטעם רדיו ירושלים: הוחלט לבדוק את התכניות הבאות, היות והקודמות לא הצליחו, כפי שהוכיח הניסיון האחרון.
  • עניין הקק"ל נמסר למורשה מטעם המורים החבר בן דור.
בהמשך הישיבה הסביר הד"ר שטראוך את תפקידו כמנהל,   התלונן על אותם החברים שלא הבינו את כוונתו וגרמו לחיכוכים ולטענות שהתבטאו בישיבה הקודמת והביע את שאיפתו לעבודה מתוך הבנה הדדית עם כל חדר המורים. אח"כ הזכיר את ההחלטות שנתקבלו ע"י מורי השביעית בישיבתם האחרונה בעניין צמצום שעורי הבית במקצועות שונים וביקש את המורים להקפיד במילוי החלטות אלו: כן הזכיר את חידוש ההתעמלות הכללית לפני השיעורים ובקש מהמורים למלא תפקידם בדייקנות.
כמו כן הזכיר את הליקויים בסדר ובניקיון בכיתות ובקש את המחנכים לתקנם: פנה למורים התורנים בקומה השלישית ובקשם להוריד את התלמידים בהפסקות לחצר ולבסוף הזכיר את ארגון סד"ן שטרם הוצע לפועל. 
בדיון על סדר ותכנית יום האבל והמחאה שהוכרז ע"י הועד הלאומי כתגובת הישוב נגד הטבח ההמוני והשיטתי ביהודי פולין ע"י שלטון הנאצים, נשמעו ההצעות הבאות:
החבר לדרמן : יש לערוך אזכרה מיוחדת ע"י תלמידי הכיתות הנמוכות וכן ע"י הגבוהות.
החבר רובין : עיקר הפעולה צריך להתרכז בכיתות באמצעות המחנכים.
החבר בן דור : עקר הפעולה צריך להתרכז בחצר בשיתוף כל הכיתות.
החבר אקרמן : מציע לערוך מסדר קצר בחצר לפי התכנית הבאה: התלמידים מסתדרים בחצר, הנפת הדגל, שירת אלי ציון ע"י המקהלה, שמיעת התפילה "אל מלא רחמים" מפי התלמיד ארנברג, עלית התלמידים לכיתותיהם. דברי האזכרה והקריאה - לפי תכנית הועד הלאומי ע"י המחנכים. 
לאחר זאת דרשו המורים דיון בעניין קיצוץ פגרת חנוכה והוחלט לשגר משלחת בת שלושה חברים (ה' רובין, הגב' פרוידמן, האדון אקרמן) שתבוא בדברים עם הד"ר קולר בעניין זה.
בדיון על נשף חנוכה הושמעו ההצעות הבאות: החבר אקרמן מציע לדחות את הנשף לזמן בלתי מוגבל. החברה יצחקי מציעה לערך נשף צנוע ביום ה' בהשתתפו הילדים בלבד. הד"ר שטראוך מתנגד לביטול הנשף.
הוחלט: לערוך חזרה כללית ביום ה' בשעה 8. ההצגה תתקיים בשעה 10.
imageimageimageimage