מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות פרטיות") חלה על האופן שבו אנו, די.אנ.אי אפ תקשורת בע"מ ו/או די.אנ.איי נטוורקינג networking בע"מ (להלן: "החברות") משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו, בין היתר, בקשר עם שימוש בזירת המסחר "MY DNA", לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו (יחד להלן: "האתר" ו/או "השירותים"). 
תשומת לבך כי עם רישום לשירותי מי מהחברות דרך האתר או דרך עמוד אחר שבניהול החברות בו קישור למדיניות זו, נתבקשת גם לתת הסכמתך להעברת פרטייך לחברות המשתפות פעולה עם החברות ולשם קבלת דיוורים פרסומיים מהן, כמפורט בסעיפים 4.1.8 ו- 5.1.2 להלן. 

1. מבוא. אנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים על פיהם החברות אוספות ומשתמשות במידע אודותיך ואודות משתמשות האתר האחרות, לרבות במידע אישי.  "מידע אישי" משמעו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל ופרטי מידע אישיים אחרים. 

2. תנאי השימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש של האתר, המפורסם תחת לשונית [https://lp.vp4.me/xf8d]  (להלן: "תנאי השימוש").  כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יישאו את המשמעות שניתנה להם בתקנון ותנאי השימוש. יובהר, כי מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם היא (וכמובן האתר), מתייחסת לכלל המגדרים כאחד.  (הסכמה ושינוי  מדיניות הפרטיות).  אינך מחויבת משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשרת בזו כי מסירת המידע על ידך מתבצעת מרצונך החופשי. שימושך בשירותים מהווה את  הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע (לרבות מידע אישי), כמפורט במדיניות פרטיות זו. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף שלושה (3) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר, והמשך שימושך בשירותים לאחר מכן משמעו כי הנך מקבלת שינויים אלו.

3.סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. 
  • מידע שנמסר על ידך: הגלישה בחלק מהאתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים באתר דורשים הזדהות לצורך ביצוע פעולות באתר (ו/או לצורך התאמה אישית / פרסונלית של תכנים ומוצרים עבורך), כגון: הרשמה לאתר או הרשמה לחלק מהשירותים ו/או רכישת מוצרים ושירותים דרך האתר. בעת ההרשמה לאתר או לאחד מהתוכניות המוצעות במסגרת האתר, ו/או בעת ביצוע הזמנת מוצרים ושירותים אחרים באמצעות האתר, תתבקשי למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, גיל, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון (לרבות טלפון נייד), תעודת זהות, כתובת מדויקת למשלוח (במידת הצורך במקרה של רכישת מוצר), פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך תהליך ההזמנה, וכן מידע הקשור בהריון והלידה הצפויה, לרבות שבוע הריון, ותאריך לידה משוער ו/או בפועל, מספר ילדים, גילאי ילדים וכל מידע נוסף שיימסר על ידך במסגרת השימוש באתר. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. שימי לב כי על פי חוק אינך חייבת למסור את הפרטים המבוקשים, אולם מסירת פרטים שגויים או מסירת פרטים חלקיים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר ו/או לפגוע באיכות השירות. 

    כאשר את מוסרת מידע אישי של צד שלישי, לרבות מידע אישי של בן זוגך (כגון תעודת זהות, שם ונייד) או אודות ילדייך ו/או פרטיו של האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, את מצהירה ומאשרת כי הנך מוסמכת לעשות כן וכי קיבלת הסכמה מפורשת למסירת פרטים אלו לחברות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

    הנתונים שימסרו על ידך בעת ההרשמה לאתר, לשירותים המוצעים באתר ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברות. אינך נדרשת על-פי חוק למסור את המידע האישי, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכלי להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. 

  • מידע שנאסף במהלך השימוש באתר: בעת השימוש שלך באתר, יכול שיצטבר מידע (כולל מידע אישי) אודותיך וכן מידע אודות נוהגיך באתר, לרבות תאריך ושעה שנכנסת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מיקום גיאוגרפי ( Geo-location), רכישות שביצעת באמצעות האתר,  סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), Advertising ID המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, ועוד. בנוסף, החברות רשאיות לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש שלך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך (כגון השתייכות למגדר או קבוצות גיל מסוימת) ולפעילותך באתר. 


4.כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

4.1  שימוש במידע אישי: אנו עשויים להשתמש במידע אישי (בין שנמסר על ידך ובין שנאסף על ידינו במסגרת השימוש שלך באתר ובשירותים המוצעים באתר) כנזכר לעיל, בהתאם למפורט להלן:
4.1.1. המידע שהחברות אוספות מיועד לשם אספקת שירותיהן המאושרים לשימוש במסגרת מאגרי המידע הרשומים שלהן על פי חוק. 
4.1.2. על מנת להעניק לך את השירותים המבוקשים.
4.1.3. על מנת להפעיל ולשפר את האתר שלנו ואת השירותים הנכללים בהם ולצורך בקרה, מחקר ופיתוח שירותים חדשים.
4.1.4. על מנת להעניק לך חווית משתמש עקבית, מתמשכת ואישית יותר במסגרת התקשורת ביננו ובמסגרת השימוש בשירותינו.
4.1.5. על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים לגביהם פנית אלינו (לרבות בנוגע לרכישות שביצעת דרך האתר).
4.1.6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. יובהר, כי תכנים שאת מגישה לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיות חשופים לגולשים באינטרנט, ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסמי פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור את עשויה לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאת מעוניינת שיהיה נגיש לכולם.
4.1.7. כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. 
4.1.8. על מנת לשלוח לך מוצרים ודוגמאות להתנסות וכן לדוור לך, לרבות דרך דיוור ישיר, הודעות טקסט קצרות ( SMS ), מידעים, מבצעים, חומרים שיווקיים ופרסומיים אודות החברות ו/או מי מטעמה, לרבות חברות קשורות (די אנ איי סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ) ושותפיה העסקיים, כגון אבוט לברטוריז אס.איי ואבוט מעבדות רפואיות בע"מ (להלן יחד: "אבוט"), שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, מותגי קימברלי-קלארק ישראל בע"מ, ישראכרט בעמ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, ניאופארם בעמ, שופרסל בע"מ, מכבי שירותי בריאות, ויקטורי בעמ, נמרוד ייצור (1979) בע"מ, קבוצת קסטרו מודל בע"מ, קבוצת שופרסל בע"מ, המרכז הרפואי העורך את השירותים ו/או פעילויות ו/או כנסי הריון ולידה ו/או ערכת לידה אליהם נרשמתי, ו/או חברות נוספות, על פי שיקול דעת החברה.

4.2. הרשמה למועדון סימילאק. עם הצטרפותך ובהסכמתך לתנאי השימוש (הכוללת את מדיניות הפרטיות), ומבלי לגרוע מכל דבר אחר במדיניות הפרטיות, הינך מאשרת את הצטרפותך למועדון סימילאק ולקבל תכנים שיווקיים מאבוט ו/או באמצעות מי מטעמה. עוד את מסכים/מה כי הפרטים והנתונים אודותייך ישמשו את אבוט ו/או מי מטעמה לצורך שיווק מוצרי אבוט, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית. כמו כן, את מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מאבוט ו/או מי מטעמה יועברו אליך בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעות קצרות (SMS )או דרך כל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לך כי כל המידע שמסרת, נמסר מרצונך החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עליך חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותייך וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של אבוט. עם הירשמך למועדון הלקוחות של סימילאק, את מאשרת את הסכמתך כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של אבוט, למטרות המפורטות לעיל. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות של אבוט כמפורט באתר אבוט בכתובת: . https://similac.co.il/privacy-policy
      
4.3. שימוש במידע אנונימי: אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או להפוך מידע אישי אודותיך לאנונימי ולגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש בשירותים. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמעו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות אופן השימוש באתר ו/או בשירותים, ואשר אין בו כדי לאפיין את המשתמש או לפגוע בפרטיותו. 

4.4. שימוש בפרטי כרטיס האשראי: כאשר את מזמינה או רוכשת מוצר או שירות והסליקה נעשית על ידינו, אנו משתמשים בפרטי כרטיס האשראי הנמסרים לנו בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך, ולאשרר את קבלתה על ידך. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי (וכן כל מידע אישי נוסף שיידרש כגון שם, תעודת זהות, וכתובת (פיזית ו/או דואר אלקטרוני) לשליחת חשבונית) תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכת. לכל הזמנה חדשה תתבקשי למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. איננו חשופים לפרטי כרטיס האשראי שלך, ואנו לא מוסרים את פרטי כרטיס האשראי שלך לאף צד שלישי אחר, למעט במקרים בהם הדבר נדרש כדי להשלים את ביצוע הזמנתך ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.  עוד יובהר, כי חלק מהמתחמים באתר מאפשרים לבצע רכישה ו/או הזמנה של מוצר או שירות ישירות מהמשווק (למשל על ידי העברה לאתר המשווק), ובמקרים אלו סליקת כרטיס האשראי שלך לא נעשית על ידינו וכן לא מעוברים לנו כל פרטים בנושא, והחברות אינן לוקחות אחריות על כל מעשה, מחדל או פעולה הנוגעת לרכישה כאמור.

5. אופן שיתוף המידע על ידינו.

אנו נשתף מידע עם צדדים שלישים במקרים המפורטים להלן: 

5.1. בעת ההרשמה לאתר, לשימוש למטרות הרשומות במדיניות זו;

5.1.1. בעת שתרכשי מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים במסגרת האתר, או בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברות ולצדדים שלישיים המוצגים באתר, לשם משלוח דברי פרסומת מטעם החברות ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים, לרבות החברות הקשורות לרבות, די אנ איי סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ. 

5.1.2. דיאנאי נטוורקינג ודיאנאי אפ תקשורת ושותפיה העסקיים, כגון אבוט לברטוריז אס.איי ואבוט מעבדות רפואיות בע"מ (להלן יחד: "אבוט"), שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, מותגי קימברלי-קלארק ישראל בע"מ, ישראכרט, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, ניאופארם בעמ, שופרסל בעמ, מכבי שירותי בריאות, ויקטורי בעמ, נמרוד ייצור (1979) בע"מ, קבוצת קסטרו מודל בע"מ, קבוצת שופרסל בע"מ, המרכז הרפואי העורך את השירותים ו/או פעילויות ו/או כנסי הריון ולידה ו/או ערכת לידה אליהם נרשמתי, ו/או חברות נוספות, על פי שיקול דעת החברה. 

 

5.2. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, המידע ו/או הנגשת המידע עבורך, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, ו/או מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך;

5.3. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ואספקת המוצרים.

5.4. לצורך אספקת המוצרים/השירותים אותם רכשת באתר. כמו כן, במקרה שבו תשתתפי בפעילות אחרת המשותפת לאחת מן החברות ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי ייחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.

5.5. לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמה של החברות לצרכי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו"ב.

5.6. בכל מקרה שהחברות תסבורנה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

5.7. לרשויות המדינה או לצד ג' מכוח הוראות הדין.

5.8. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי.

5.9. במקרה שתפרי ו/או תנסי להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו באופן הנחזה על ידי החברות כמנוגד לדין.

5.10. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברות.

5.11. לחברות קשורות של החברות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו

5.12. באופן אנונימי לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע מצרפי וסטטיסטי עבור החברות על ידי צדדים שלישיים.


6.  איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים. כאשר את משתמש באתר, החברות רשאיות לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. בעת שימושך באתר את מאשרת כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי החברות תהנה רשאיות לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו    

6.1. Google Analytics.  
האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל מ-Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Googles  Analytics ובין מידע אישי מזהה. לאופן האיסוף והשימוש במידע אודותיך על ידי Google ראה את הסכם השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים  תחת http://www.google.com/analytics/terms/us.html  וכן תחת http://www.google.com/policies/privacy/

6.2.Zoomהאתר מציע לגולשות באתר לעשות שימוש במערכת ניהול פגישות הוידיאו זום ("זום"), על מנת לאפשר לכן ליצור קשר ולשוחח עם ספקיות שירות באתר, לרבות מרכזים רפואיים, רופאות, ויועצות למיניהן. ככל ותבחרי לעשות שימוש בזום, איסוף המידע והשימוש בו יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של זום https://zoom.us/privacyחלק מהתכנים המוצעים בזום (כגון קורסים, הרצאות, כנסים) יוקלטו וישמרו על ידינו, בהתאם לשיקול דעתנו ושיקול דעת מעביר התכנים. 

6.3. Enabely. האתר מציע לגולשות באתר לעשות שימוש בפלטפורמת ניהול חדרי צ'ט ופגישות וידאו (“Enabely”) Enabely, על מנת לאפשר לנו לנהל חדרי צ'ט ופגישות וידאו אישיות עם ספקיות שירות באתר, לרבות מרכזי רפואיים, רופאות, ויועצות למיניהן. ככל ותבחרי לעשות שימוש ב- Enabely, איסוף המידע והשימוש בו יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות  של Enabelyhttps://enabley.io/privacy-policy/ יובהר, כי החברות אינן אוספות או מקבלות מידע אישי בעקבות השימוש שלך ב Enabely, ואינן לוקחות כל אחריות על השימוש כאמור.

7. עוגיות.

7.1. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגיה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP שצוינה קודם לכן על ידי משתמש. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.

7.2. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את צופה בעת הביקור באתר או ברשת (לרבות ברשתות החברתיות) לאחר ביקורך באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו, בין היתר, הצבת עוגיות  במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). תפקידן של טכנולוגיות המעקב, בין היתר, הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה שטכנולוגיות המעקב יופעלו בעת שימושך באתר, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. את יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם את משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. 

 

7.3. אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם את משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם את משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


8. אבטה.אנו שמים דגש על אבטחת המידע האישי. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100% . לפיכך, אף שאנו שואפים ליישם אמצעים מקובלים לצורך הגנת המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו המלאים.   

9. זכויות משתמשים. 

9.1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 

9.2. כמו כן, אם המידע שבמאגרי החברות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, או אז את זכאי על-פי חוק הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברות תמחקנה תוך זמן סביר במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברות לשם ניהול עסקים - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר ו/או במסגרת השירותים - יוסיף להישמר על ידי החברות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

10. קישורים לאתרים של צד ג'. את מאשרת כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

11. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שחברותנו תירכשנה כולן ו/או אחת מהן  על ידי- או תמוזג/נה עם- חברת צד ג', או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אם שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אישי אודותיך (בין שנמסר על ידך ובין שנאסף על ידינו) לצד שלישי בקשר עם אירועים כאמור.

12. שאלות ופניות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברות, או לכל פניוה בנושא זכויותיך על-פי כל דין, נא פנה אלינו לכתובת [email protected]  

13. ידוע לי כי החברות אינן צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין כל אחת משאר החברות המפורטות, והן אינן  אחראיות לטיב השירות/מוצר שיוצע לי מטעם כל אחת מהחברות להלן ואו מטעמם של שאר החברות. בהרשמתי להלן אני מוותר ויתור סופי ומוחלט כלפי החברות על כל טענה מכל סוג. להסרת פרטייך ממאגר החברות דיאנאי נטוורקינג ואו דיאנאי אפ תקשורת , יש לשלוח מייל לכתובת [[email protected]  להסרה מצד ג' יש לפנות לחברה הרלוונטית. 

עודכן לאחרונה: יוני 2022