image
גיליון מס' 14
דצמבר 2020 – טבת תשפ"א
דצמבר חודש מקוטר
 
ריחות תפוח ומטר,  
 
אתה נותן כוחות גנוזים
 
להרוגי התמוזים
 
אויר שקיעות, ניחוח דק,
 
הגשם זה עתה נפסק.  
 
עלה ושוט והסתכל
 
עד מה יפה היא התבל
(נתן אלתרמן)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website