image
גיליון מס' 16
פברואר 2021 – אדר תשפ"א
יש פה תחת השמיים
 
כלל ידוע בספרים -
 
כצבעי המשקפיים
 
כן הוא צבע הדברים.
 
בשחורות רק רע רואים פה,
 
בוורודות הכל תמים,
 
בשחורות על שטר חותמים פה,
 
בוורודות אין משלמים.
 
בשחורות רואים כזית.
 
בוורודות רואים עולם.
 
בשחורות זה בעל בית.
 
בוורודות זה בן אדם.
 

 
(נתן אלתרמן)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website