image
גיליון מס' 31
נובמבר 2022
כסלו תשפ"ג
"עם הסתיו חזרו הציפורים
 
מעבר למדבר, מעבר להרים
 
והוא ראה אותה על הענף
 
והיא כחולת נוצה, והיא דקת כנף
זה היה עם בוא הסתיו
 
הוא אותה כל כך אהב
 
היתה יפה כמו בשירים
 
כמו בסתיו הציפורים"
(יורם טהרלב)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website