image
גיליון מס' 15
ינואר 2021 – שבט תשפ"א
אני מבקש מן החורף
 
שיעירני בברקיו ורעמיו
 
ויסעירני וימרק את הנשמה
 
ויטהר את הלבבות.
 

 
אני קורא לרוח העזה שתבוא
 
ותנשב בחוצותינו ,
 
ותטלטל עצים כבדי ענף
 
ודגלים וכביסה טרופה.
 

 
אני קורא לרוח
 
שתבוא מארבע רוחות,
 
להזכירנו מי אנחנו
 
ומה היא שעתנו היפה.
 

 
(חיים גורי)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website