image
גיליון מס' 10
יוני 2020 - תמוז תש"ף

לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר.
 
אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר
 
את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור.
 
ולכבודה עם עפרון כתבתי שיר מזמור:
 
גלים על פני המים
 
ושקט של שמים.
 
חלום אביב עולה,
 
ואותי הוא ממלא. 

(דני סנדרסון)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website