image
גיליון מס' 9
מאי 2020 - סיון תש"ף

מה שהיה תשכח מזה
 
מה שיהיה לא משנה
 
מה שאבקש בעולם כזה -
 
תן לי את היום הזה!
 
תן לי שמש על הבוקר
 
ויונה מעל הגג
 
תן לי תכלת ברקיע
 
תן לי יום אחד של חג.
 

 (יורם טהרלב)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website