image
גיליון מס' 18
אפריל 2021 – אייר תשפ"א
התזכור את השמיים
 
שטיילו על פני המים,
 
את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף?
 
התזכור שירי ירח
 
וחצב בודד פורח,  
 
את המחצבה שהתעטפה באור כסוף?
 
(אהוד מנור)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Facebook
Instagram/
Website